หน้าแรก > ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ
ประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายสำหรับการขอวีซ่าประเทศจีน (2023-01-08)
2023-01-06 16:34

ตามประกาศภายในประเทศ สอท./สกญ. จีนประจำประเทศไทยจะเปิดรับยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อไปนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป :


1. ขอบเขตการยื่นขอวีซ่า


1.1 วิซ่า Q1、Q2

วีซ่าQ1และQ2ออกให้แก่สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองจีนที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อพบปะครอบครัว เยี่ยมญาติ หรือสมาชิกในครอบครัวของชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรส บิดามารดา คู่สมรสของบิดามารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย หลานและเหลน

เอกสารในการสมัคร: หนังสือเชิญที่ออกโดยพลเมืองจีนและผู้ที่ถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวต่างชาติ หนังสือรับรองความสัมพันธ์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้เชิญ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติและใบอนุญาตผู้พำนักถาวรของจีน 


1.2 วีซ่า M

วีซ่า M ออกให้แก่บุคลากรที่มีความจำเป็นที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้า   

เอกสารในการสมัคร: จดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานจีน(โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของหน่วยงานจีนที่เชิญ)    


1.3 วีซ่า F

วีซ่า F ออกให้แก่บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน ศึกษาดูงานและกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์  

เอกสารในการสมัคร: จดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานจีน   


1.4 วีซ่า Z

วีซ่า Z ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อทำงาน

เอกสารในการสมัคร: "ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว" 


1.5 วีซ่า S1、S2

วีซ่า S1、S2 ออกให้แก่สมาชิกในครอบครัวสายตรงของชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศจีนเพื่อทำงาน และจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อเยี่ยมครอบครัวในช่วงระยะสั้นหรือระยะยาว อาทิ คู่สมรส บิดามารดา คู่สมรสของบิดามารดา และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

เอกสารในการสมัคร: หนังสือเชิญที่ออกโดยผู้เชิญ หนังสือรับรองความสัมพันธ์ สำเนาหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตให้พำนักอาศัยของผู้เชิญ 


    1.6 วีซ่า X1、X2

วีซ่า X1、X2 ออกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปศึกษาระยะยาวหรือระยะสั้นในจีน
เอกสารในการสมัคร: แบบฟอร์ม( Jw201/202) และนักเรียนจะต้องมีหนังสือแจ้งการรับเข้าศึกษา


1.7  วีซ่า C

วีซ่า C ออกให้แก่ลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติหน้าเกี่ยวกับงานด้านลูกเรือ สายการบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ

เอกสารในการสมัคร: หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือหนังสือเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน 


    1.8   วีซ่า G
วีซ่า G ออกให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อไปเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศอื่น
เอกสารในการสมัคร: เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถ หรือตั๋วเรือ และข้อมูลวันเข้าออกที่แน่ชัด


1.9  วีซ่า R

วีซ่าR ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการแนะนำผู้ที่มีความสามารถระดับสูงจากต่างประเทศและผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน ตามที่โดยหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีนเป็นผู้กำหนดและสามารถส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบที่กำหนด


2.ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ


ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน(ไม่รวมผู้สมัครขอวีซ่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า)กรุณากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าและนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://visaforchina.org เมื่อทำการนัดหมายเสร็จแล้วกรุณาพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมายและแบบฟอร์มขอวีซ่าพร้อมทั้งเซ็นชื่อลงบนหน้ายืนยันของแบบฟอร์มขอวีซ่ากรุณาเตรียมหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารประกอบคำร้องมายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนเชียงใหม่ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายระยะเวลาดำเนินการ 4 วันทำการ (กรณีตรงกับวันหยุดตามกฎหมายทั้งของจีนและไทยระยะเวลาดำเนินการจะล่าช้าออกไปโดยอัตโนมัติ) โทรศัพท์: 0882512897 อีเมล: chiangmaicenter@visaforchina.org
        สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมได้แก่เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนักหรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัวหรือเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกรุณาติดต่อศูนย์ฯวีซ่าจีนล่วงหน้าที่อีเมล์ chiangmaicenter@visaforchina.org

คำร้องของผู้สมัครจะถูกรับพิจารณาหรือได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นสถานกงสุลจีนเชียงใหม่จะเป็นผู้ตัดสินโดยพิจารณาตามสถานการณ์จริงของผู้สมัคร


Suggest to a friend:   
Print